FAQ

English below

Vad är det här?

På grund av den rådande samhällssituationen med Coronaviruset finns tyvärr inte möjligheten att arrangera ett vanligt Custom Bike Show i juni 2020. Istället kommer Twin Club Mc att arrangera ett ovanligt Custom Bike Show – en virtuell utställning.

 

Lördag den 6 juni borde det vara Custom Bike Show, i Societetsparken i Norrtälje med massor av häftiga motorcyklar och tusentals besökare. Men i år kommer utställningen och folkfesten att utebli efter restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. Arrangören Twin Club mc vill dock ändå kunna erbjuda alla motorcykel-entusiaster en utställning, och kommer därför bjuda in till en virtuell utställning.

Årets utställning blir en helt virtuell händelse, men arrangerad så att den som vill följa det hela digitalt får en upplevelse som i mångt och mycket kan kännas igen från ett vanligt Custom Bike Show. För att nå fram till den visionen har klubben arbetat fram en webbplats med flera ovanliga lösningar.  

För den som är intresserad och vill delta i utställningen så ska man skicka in en eller flera bilder på sin mc. Bilderna placeras i olika forum som motsvarar de olika klasserna i en vanlig utställning. Årets utställning av innehåller klasserna HD-Chopper, Chopper, Custom, Racer, Klassiker och Modifierad Standard.

Förutom motorcykelutställning kommer det att finnas olika digitala aktiviteter att ta del av under dagen - ett musikprogram, med eventuell livesändning samt olika inslag och händelser som under en vanlig dag i Societetsparken!

Custom Bike Show arrangeras av Twin Club Mc som är en av de äldsta mc klubbarna i Sverige. Sättet att arrangera utställningen på i år är däremot alldeles nytt!

Hur anmäler jag mig?

www.custombikeshow.se eller till höger på denna sida finns en anmälnings länk att följa, fyll i formuläret, ladda upp en eller flera bilder på din hoj, även en kort video går bra. 

Lämnade uppgifter om mc, ägare och ort publiceras. De kontaktuppgifter du lämnar (så vi kan nå dig) publiceras inte. Precis som vid ett vanligt Custom Bike Show har vi en grupp som placerar bidragen i rätt klass. 

Jag har flera motorcyklar jag vill anmäla, hur gör jag då?

Det går bra, Fyll i formuläret, ett för varje motorcykel, se vidare under frågan Hur anmäler jag mig?

Jag har ångrat mig och vill att ni tar bort mina bilder

Skicka ett mail till info@custombikeshow.se från samma mailadress som du anmälde ifrån, bifoga en bild på din hoj, och ett meddelande om att du vill ångra dig.

Hur vet jag att mina bilder kommit fram?

Du får ett svarsmail från oss om att mailet nått oss.

Vem bestämmer i vilken klass jag hamnar?

Precis som vid ett vanligt Custom Bike Show har vi en grupp som placerar bidragen i rätt klass. Skulle det inte finnas någon klass för din mc kommer den inte med i utställningen. Vi förbehåller oss rätten att presentera den på sidan för besökare.

Varför måste jag godkänna mitt deltagande?

När vi publicerar bilder och personuppgifter följer vi de regler som finns för detta gällande upphovsrätt och dataskyddsförordningen, GDPR. Du som skickar in bilder ansvarar för att ett godkännande finns från bildernas upphovsman till att fri obegränsad användningsrätt tillges Twin Club MC Norrtelje, i vår egen marknadsföring på internet och i andra media. Bilder kommer ej spridas vidare till tredje part.

Du som skickar in bilder där personer kan identifieras ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, vid kommersiell reklam respektive på internet och i andra media.

Upphovsrätt. Twin Club MC Norrtelje äger endast rätt att bearbeta bilderna för att möjliggöra användningen av bilderna enligt avtalet. Bilderna får inte bearbetas på ett sätt att bilderna förvanskas eller kränks. Twin Club MC Norrtelje förbinder sig att namnge fotografen i samband med användningen där så är möjligt.

Ingen ersättning utbetalas av Twin Club MC Norrtelje till fotograf eller avbildade personer på bilder i samband med inskickande eller användning av bilder.

Lämnade uppgifter om mc, ägare och ort publiceras. De kontaktuppgifter du lämnar (så vi kan nå dig) publiceras inte.

När ser jag mina bilder i utställningen?

Bilderna visas från kl 9 den 6 juni.

Hur länge visas bilderna på sidan.

Bilderna kommer att finnas att se någon eller några veckor efter evenemangets slut. Därefter tas de bort. Vinnare presenteras på www.custombikeshow.se på vanligt sätt.

Är det någon uttagningstävling till AMD:s VM-tävling i år?

I år är inte Custom Bike Show uttagningstävling.

Vad kan man vinna?

Vinnarna i varje klass får äran, och ett diplom som vanligt.  Vinnare presenteras på www.custombikeshow.se på vanligt sätt.

Vad kostar det att delta eller ställa ut?

Det är gratis att delta eller ställa ut.

Kan ni hjälpa mig att retuschera/justera i bilder?

Nej.

Hur gör jag för att rösta?

Du kan rösta en gång i varje klass. På varje bild finns en symbol för detta – klicka på den och din röst är lagd.

Hur vet jag vem som vinner?

Vinnare presenteras på www.custombikeshow.se på vanligt sätt när utställningen är genomförd.

Är det fest hos er på kvällarna före och efter utställningen?

Nej, för att inte bidra till smittspridning av Covid-19 och för att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar är festen inställd.

How do I sign up?

At www.custombikeshow.se or to the right at this page is a registration link to follow, fill out the form, upload one or more pictures on your high, even a short video goes well.

Submitted information about motorcycle, owner and city is published. The contact details you provide (so we can reach you) are not published. As with a regular Custom Bike Show, we have a group that places the entries in the right class

I have several motorcycles I want to report, how do I do?

It is OK, fill out the form for each motorcycle, see further under the question How do I register?

I have regretted and want you to delete my pictures

Send an email to info@custombikeshow.se from the same email address you reported from, attach a photo of your bike, and a message that you want to regret it

How do I know my photos have come out?

You will receive a reply email from us that the email has reached us.

Who decides in which class I end up?

As with a regular Custom Bike Show, we have a group that places the entries in the right class. Should there be no class for your motorcycle it will not be included in the exhibition. We reserve the right to present it on the site for visitors.

Why do I have to approve my participation?

When publishing images and personal data, we follow the rules that apply to this applicable copyright and data protection regulation, GDPR. You who submit images are responsible for obtaining approval from the creator of the images to grant free unlimited use rights to Twin Club MC Norrtelje, in our own marketing on the internet and in other media. Images will not be disseminated to third parties.
You who submit images in which persons can be identified are responsible for the existence of such a permit which, according to current legislation, may be required when using personal images, in commercial advertising and on the Internet and in other media.
Copyright. Twin Club MC Norrtelje is only entitled to process the images to enable the use of the images in accordance with the agreement. The images must not be processed in a way that the images are distorted or violated. Twin Club MC Norrtelje undertakes to name the photographer in connection with its use where possible.
No compensation is paid by Twin Club MC Norrtelje to a photographer or depicted persons on pictures in connection with sending or using pictures.
Submitted information about motorcycle, owner and city is published. The contact details you provide (so we can reach you) are not published.

When do I see my pictures in the exhibition?

The photos are shown from 9am on June 6th.

How long the images are displayed on the page?

The pictures will be available one or a few weeks after the end of the event. Then they are removed. Winners are presented on www.custombikeshow.se in the usual way.

Is there any competition for the AMD World Championship of Custom Bike Building this year?

This year, the Custom Bike Show is not a competition.

What can you win?

The winners in each class receive the honor, and a diploma as usual. Winners are presented on www.custombikeshow.se in the usual way.

How much does it cost to attend or exhibit?

It is free to attend or exhibit.

Can you help me retouch / adjust in pictures?

No.

How do I vote?

You can vote once in each class. Each image has a symbol for it - click on it and your voice is placed.

How do I know who wins?

Winners are presented on www.custombikeshow.se in the usual way when the exhibition is completed.

Is there a party with you in the evenings before and after the show?

No, in order not to contribute to the spread of infection by Covid-19 and to follow the instructions of the Public Health Authority, a party has been canceled.